Vodní hospodářství

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, jejich využívání fyzickými a právnickými osobami při zachování nebo zlepšení jakosti podzemních a povrchových vod.

Nabízíme následující služby v této oblasti: 

  • Posouzení způsobu provozování čistírny odpadních vod a navržení optimalizace technologických procesů za účelem snížení obsahu znečišťujících látek v odtoku z čistírny 
  • Zajištění vydání povolení k odběru podzemních vod, povolení k vypouštění odpadních vod (zpracování žádostí včetně veškeré relevantní dokumentace, zastoupení ve správním řízení) 
  • Zajištění vydání jakýchkoli dalších vodohospodářských povolení (např. povolení k užívání vodního díla, stavební povolení k vodnímu dílu, povolení k činnostem uvedeným v §14 vodního zákona...)
  • Zpracování a podání poplatkového hlášení a poplatkového přiznání za odběr podzemní vody a za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
  • Zpracování havarijního plánu dle vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb. (včetně vyhotovení situačních plánků a havarijních karet pro vyvěšení a dále projednání a zajištění schválení havarijního plánu příslušným vodoprávním úřadem) 
  • Zpracování povodňového plánu (včetně projednání s příslušným správcem povodí, zajištění souladu dokumentu s povodňovými plány měst a obcí, projednání s vodoprávním úřadem obce s rozšířenou působností) 
  • Zpracování provozních a manipulačních řádů vodních děl, zpracování kanalizačních řádů (včetně projednání a schválení orgánem veřejné správy) 
  • Zajištění legalizace vlastních zdrojů vody (studní a vrtů) (zaměření studny, zajištění hydrogeologického posouzení a pasportizace studny, projednání s příslušným správcem povodí a následné vyřízení povolení k nakládání s vodami - čerpání podzemních vod) 
  • Zastoupení ve správním řízení ve věci uložení sankce za porušování vodoprávních předpisů