Příprava na audit ISO 14001

Společnost ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o. připraví Váš podnik na certifikační audit podle ČSN EN ISO 14001. V úzké spolupráci s naším renomovaným partnerem Top-Tree-System, s.r.o. nastavíme Váš systém řízení ochrany životního prostředí Vašeho podniku definovaný uvedenou normou. Provedeme Vás přípravou na certifikační audit všemi etapami, od úvodní analýzy po úspěšnou obhajobu funkčního systému před certifikačním orgánem.

1.etapa: Provedení úvodní analýzy, posouzení plnění požadavků normy ISO 14001 a zpracování zprávy.

Zpráva z úvodní analýzy obsahuje :

 • posouzení stavu systému řízení vzhledem k požadavkům normy ISO 14001 
 • navržení postupu implementace – úkoly pro zavádění a dosažení souladu s normami i legislativou
 • fotodokumentaci
 • přílohy, vzory, ukázky, metodické podklady 
 • projednání závěrů a doporučení úvodní analýzy

 

Úvodní analýza je provedena konzultantem formou nezávislého ověření stavu. Příslušné útvary společnosti pouze poskytnou potřebné údaje a podklady (zejména dokumentaci stávajícího systému řízení zakázek, provozní předpisy, rozhodnutí orgánů státní správy z oblasti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, vodního hospodářství, analýzy a rozbory, emisní měření, průběžnou evidenci odpadů, provozní evidenci emisních zdrojů, hlášení podávaná každoročně k 15.2., …)

Konečný návrh zprávy je předložen vedení k seznámení a připomínkování jednotlivých zjištění a doporučení, aby zpráva mohla být následně předložena a projednána oficiálně s celým vedením. Po projednání a odsouhlasení ve vedení je zpráva řídícím dokumentem pro zavádění systému.

 

2.etapa: Školení managementu

Školení managementu je plně zajištěno konzultantem. Součástí školení je zajištění a poskytnutí materiálů. Cílem školení je: 

 • základní seznámení s požadavky normy ISO 14001,
 • seznámení se závěry úvodní analýzy, 
 • seznámení s úkoly managementu na projektu, 
 • projednání možných způsobů řešení v návaznosti na závěry úvodní analýzy. 

 

3.etapa: Zavedení systému - realizace úkolů vyplývajících z úvodní analýzy

Pozn.: Řízení projektu formou kontrolních dnů bude  zahrnovat v rámci každého kontrolního dne (KD):

 • projednání úkolů z minulého KD
 • dořešení nejasností a nedokončených bodů
 • předání podkladů a metod. materiálů pro řešení úkolů stanovených do příštího KD
 • vyjasnění úkolů k řešení do příštího KD
 • průběžnou spolupráci emailovou a telef. cestou v období mezi jednotlivými KD

 

V rámci zavádění je třeba zajistit realizaci všech požadavků normy do prostředí společnosti v návaznosti na závěry úvodní analýzy a školení pracovního týmu:

 • Zpracování registru environmentálních aspektů (přehledu rizik pro ŽP) 
 • Stanovení požadavků na řízení aspektů
 • Zpracování politiky společnosti a návrh cílů
 • Zajištění systému řízení dokumentů a záznamů pro oblast ŽP
 • Zajištění potřebné řídící dokumentace vyplývající z požadavku norem i legislativy v oblasti ŽP
 • Zajištění systému monitorování a měření ŽP
 • Připravenost na havarijní stavy
 • Vypořádávání neshod a nápravných a preventivních opatření a provedení přezkoumání vedením. 

 

4. etapa: Školení interních auditorů

Školení interních auditorů zahrnuje:

 • výklad požadavků normy
 • seznámení se základními požadavky legislativy v ŽP a způsobem plnění, projednání způsobu kontroly 
 • metodika plánování auditů
 • metodika provádění a dokumentování auditů
 • zkušenosti auditora
 • kvalifikační zkoušku

 

Po absolvování obdrží všichni účastníci doklad o účasti a po složení zkoušky certifikát interního auditora jako doklad o způsobilosti provádět interní audity. 

Součástí je zajištění školících materiálů (Zahrnuje skripta, vzory formulářů, testy).

 

5.etapa: Realizace interních auditů a vypořádání  neshod

V rámci realizace interních auditů bude provedeno:

 • Naplánování interních auditů
 • Provedení úvodních vzorových interních auditů včetně zapracování vyškolených interních auditorů společnosti
 • Zpracování potřebných záznamů a dokumentů v souladu s požadavky interní řídící dokumentace

 

6. etapa: Předcertifikační audit  - ověření připravenosti k certifikaci před certifikačním auditem

Předmětem je externí kontrola stavu systému řízení a řídící dokumentace formou předcertifikačního auditu provedeným vedoucím auditorem registrovaným IRCA.