Odpadové hospodářství

Nepochybně odpady vznikající v rámci Vaší podnikatelské činnosti řádně třídíte, bezpečně shromažďujete a předáváte zásadně osobě k převzetí odpadů ze zákona oprávněné. Ale vedete správně průběžnou evidenci odpadů? Plníte v předepsaném rozsahu a lhůtách příslušné ohlašovací povinnosti? Jsou Vámi používané prostředky určené pro shromažďování odpadů předepsaným způsobem označené? Víte si rady s plněním příslušných povinností ve vztahu typu pronajímatel – nájemce? Víte, za jakých podmínek lze smluvně převést povinnosti původce odpadu právě v rámci těchto vztahů? 

Nabízíme Vám posouzení zákonnosti Vašeho stávajícího systému nakládání s odpady formou časově nenáročného auditu plnění konkrétních povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Výstupem šetření je nejen písemné zhodnocení stávajícího stavu a popis závad, ale též návrh konkrétních opatření směřujících k optimalizaci Vašeho odpadového hospodářství.

 • Zařadíme Vaše odpady podle katalogu odpadů, navrhneme systém třídění a shromažďování odpadů, navrhneme množství a kapacitu shromažďovacích prostředků a doporučíme vhodné objekty pro shromažďování či skladování Vašich odpadů 
 • Vyřídíme souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle ust. § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (skladování a úprava nebezpečných odpadů). Kvalifikované sestavení a podání žádosti, zastoupení ve správním řízení, získání souhlasu. (Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu) 
 • Vyřídíme souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů, souhlas k provozování zařízení k odstraňování a využívání odpadů (souhlas dle ust. § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech), včetně zpracování a zajištění schválení příslušného provozního řádu zařízení 
 • Ve vazbě na předpisy stavebního práva vyřídíme tzv. zjednodušený územní souhlas k užití pozemku ke krátkodobému deponování (shromažďování mimo místo vzniku) odpadů či vedlejších produktů*)
 • Zpracujeme identifikační listy nebezpečných odpadů (slouží k povinnému označování míst, kde jsou nebezpečné odpady shromažďovány a skladovány) a další prvky předepsané k označení shromažďovacích prostředků 
 • Zpracujeme vnitropodnikové směrnice, příkazy aj. interní dokumenty, určené k řízení odpadového hospodářství Vašeho podniku
 • Zpracujeme provozní řád skladu nebezpečných odpadů 
 • Provádíme pravidelný dozor nad činností Vašich zaměstnanců z hlediska nakládání s odpady (periodické kontroly Vašich objektů, v nichž je nakládáno s odpady, na přání lze spojit se školením příslušných zaměstnanců)
 • Zajišťujeme vedení průběžné evidence odpadů (v systému Evi, INISOFT Liberec), zpracování a podání Hlášení o produkci a nakládání s odpady (prostřednictvím rozhraní ISPOP), zpracování a podání statistického hlášení o odpadech 
 • Provádíme rekonstrukce průběžné evidence odpadů - zpětné zpracování (ČIŽP kontroluje náležitosti průběžné evidence odpadů ze zákona až tři roky zpětně) 
 • Nabízíme externí výkon funkce "odpadový hospodář" (§ 15 zákona o odpadech, povinné pro původce produkující více, než 100 t nebezpečných odpadů ročně) 
 • Provádíme poradenství a výše uvedené úkony subdodavatelsky pro společnosti zabývající se poskytováním ucelených systémů servisních služeb pro podnikatele v rámci tzv. facility systémů

*) Za splnění určitých, zákonem přesně definovaných podmínek není nutné nakládání s určitou movitou věcí, vznikající „nechtěně“ při výrobní činnosti, podřídit právnímu režimu odpadu – jde o tzv. „vedlejší produkt“ (např. neznečištěná výkopová zemina pocházející ze stavební činnosti).