Ochrana ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.) nabyl účinnosti dne 1. září 2012. Jeho základní prováděcí předpis (vyhláška MŽP ČR č. 415/2012 Sb.) nabyl účinnosti dne 1. prosince 2012.

V oblasti ochrany ovzduší nabízíme provozovatelům tzv. vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší (tj. zdroje uvedené v příloze č. 2 k zákonu):

  • Provedení kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší podle nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
  • Zajištění povolení k provozování vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší
  • Zajištění vydání závazného stanoviska k řízení podle stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) k umístění, ke stavbě a změně stavby vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší
  • Vyřízení žádosti o upuštění od měření emisí za podmínek stanovených zákonem
  • Zpracování provozního řádu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší
  • Výpočet poplatku za znečišťování ovzduší, zpracování poplatkového hlášení, zpracování souhrnné provozní evidence zdroje, ohlášení prostřednictvím ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností)
  • Smluvní převzetí odpovědnosti za plnění povinností provozovatele stacionárního zdroje znečišťování ovzduší