Nový zákon o odpadech

§62 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která umožňuje ve své provozovně nepodnikajícím fyzickým osobám odkládání komunálního odpadu vzniklého v rámci provozovny, musí zajistit místa pro oddělené soustřeďování odpadu, a to alespoň pro odpady papíru, plastů, skla, kovů a biologický odpad.

Výklad ustanovení - odpověď na otázky, zda se ustanovení vztahuje i na odpady "vzniklé z toho, co návštěvníci do provozovny vnesli" a zda se takovým "návštěvníkem" rozumí i zaměstnanec provozovny:

Pokud podnikatel ono odkládání komunálního odpadu (KO)(ve své provozovně) umožňuje, nemůže se rozhodnout, že tak učiní pouze u těch druhů, které vznikají při "vlastní provozní činnosti".. Termín "odpad vzniklý v rámci provozovny" je zřejmě širší - znamená "vše, co vzniklo v prostorách provozovny, ať to vyprodukoval podnikatel, nebo fyzická osoba - návštěvník provozovny" - tedy ustanovení se vztahuje se i na (komunální) odpady vzniklé z něčeho, co si návštěvník do provozovny přinesl (např. obal od svačiny).

Může to být ale také odpad, který návštěvník vyprodukoval např. tím, že si v prostorách provozovny koupil (a následně odhodil do koše) vstupenku, nebo si na toaletě utřel ruce do papírové utěrky (a tento druh komunálního odpadu odhodil do koše). Tedy i když připustíme teoretickou možnost zabránění návštěvníkům "produkovat odpad z toho, co si přinesli", pokud podnikatel umožní návštěvníkovi ve své provozovně umýt a utřít si ruce, tím mu umožnil "odkládání KO vzniklého v rámci provozovny" a tím mu vznikla povinnost "zajištění míst pro oddělené shromažďování odpadu" "alespoň pro odpady papíru, plastů, skla, kovů a biologický odpad"! Přičemž logika ust. § 62 odst. 1 je (bohužel...) taková, že pokud podnikatel umožní návštěvníkovi odkládat byť jeden jediný druh KO (v daném případě pouze papír), musí už pak zajistit místa pro oddělené shromažďování všech dále vyjmenovaných komodit!

Jediná cesta, jak z toho zcela uniknout, je - NEUMOŽNIT v provozovně fyzickým osobám (návštěvníkům) odkládání vůbec ŽÁDNÝCH druhů komunálních odpadů. Protože zákon neříká - tu povinnost má "každý, do jehož provozovny chodí fyzické osoby"... Říká - má ji "každý, kdo UMOŽNÍ těmto osobám odkládání zmíněných odpadů". Tedy: Neumožnuji = vstupenka je pouze elektronická, nebo žádný odpadkový koš a výzva typu "vstupenku zde nesmíte odhodit"; na WC pouze elektrický vysoušeč (ale co absence shrom. prostoru na hyg. vložky?? lze??) - zkrátka provozovna je "vybavena" (nebo spíše nevybavena) tak, že prakticky žádný návštěvník nemá možnost žádný "svůj" odpad vyprodukovaný během návštěvy provozovny v rámci této provozovny vyhodit (=umístit do shrom. prostředku na provozovně). Ovšem pokud je z nějakého důvodu (např. z hlediska dodržování nějakých hygienických standardů) nutné vyhovět cit. ustanovení byť jen v jediné komoditě, která je definovaná jako "KO" (tedy cokoli ze skupiny 20), povinnost platí v plném rozsahu, jak je vysvětleno v předchozím odstavci.

Dále k otázce, zda ony v cit. ustanovení jmenovaný "fyzické osoby" mohou být zaměstnanci: Domnívám se, že zákonodárce neměl na mysli zaměstnance podnikatelského subjektu, kterého zatížil novou povinností. Týká se pouze návštěvníků provozovny - fyzických osob přicházejících "zvenku". Zaměstnanec je organickou součástí podnikatelského subjektu resp. jeho provozovny, ve které pracuje. Produkce komunálního odpadu (KO) u podnikatelských subjektů vždy úzce souvisí s činností zaměstnaných fyzických osob; pytlík od svačiny zaměstnance podnikatele vzniklý na pracovišti = KO vyprodukovaný podnikatelem, tedy provozovnou, v rámci její běžné činnosti (zahrnující pochopitelně činnost zaměstnance). Nelze oddělovat KO produkovaný zaměstnanci provozovny od KO produkovaného provozovnou. Ostatně bez zaměstnanců by mnohdy provozovna KO ani neprodukovala (a nevykazovala)... S tímto výkladem plně konvenuje odpověď ministerského odborníka na dotaz č. 8 ("Metodické odpovědi MŽP na dotazy SVDS k nové odpadové legislativě", ke stažení na http://www.enviweb.cz/118142), věta poslední: "Nově povinnost dopadne na případy, kdy původce umožňoval odkládat odpad krátkodobým návštěvníkům do odpadkových košů tam, kde by ani takový servis návštěvníkům umožňovat nemusel...". Odborník z MŽP hovoří o návštěvnících provozovny, nikoli o jejích zaměstnancích (kteří zcela jistě nemohou být "návštěvníky"...).

JUDr. Ing. Vlastimil Šimek, ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.