Nová povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší

V souvislosti se změnou zákona o ochraně ovzduší (nový zákon č. 201/2012 Sb., účinný od 1.9.2012) upozorňujeme, že 31.8.2013 uplynula lhůta pro vyřízení povolení k provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší pro ty zdroje, které neměly vydané povolení podle § 17 odst. 1 písm. d) starého zákona (zákon č. 86/2002 Sb.). Např. proto, že šlo o zdroje uvedené do provozu před rokem 2002, tudíž takové povolení mít nemusely - např. starší kamenolom, betonárna apod.

Letos uplyne další významná lhůta - do 31.8.2014 musí požádat o nové povolení k provozování zdroje ten provozovatel, který sice je držitelem povolení podle § 17 odst. 1 písm. d) starého zákona (zákon č. 86/2002 Sb.), avšak toto povolení "není v souladu s požadavky ma obsah povolení provozu podle nového zákona". Podle naší zkušenosti prakticky žádné povolení vydané dle ust. § 17 "starého" zákona není v souladu s požadavky nového zákona, tedy držitelé "starých povolení" mají nejvyšší čas zpracovat a podat příslušnou žádost příslušnému krajskému úřadu. 

Provozování stacionárního zdroje znečišťování ovzduší bez povolení je správním deliktem ve smyslu ust. § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb. s horní sazbou obligatorně ukládané pokuty 10 mil. Kč (pokuta dle ust. § 25 odst. 7 písm. a) zákona). 

Naše společnost za Vás zpracuje žádost a zajistí vydání příslušného povolení.

Subjektům, kterých se týkala první z výše uvedených lhůt (31.8.2013) a "nestihly ji", doporučujeme urychleně nás kontaktovat - je lépe podat žádost o povolení provoz zdroje dobrovolně dříve, než "vynuceně" na základě kontrolního zjištění ČIŽP. Sice dostanete pokutu za to, že jste určitou dobu provozovali zdroj nelegálně (bez povolení), ale pokud podáme žádost z vlastní vůle a v prvním roce deliktního stavu, existují významné polehčující okolnosti, které dokážeme v rámci správního řízení kvalifikovaně zdůraznit a garantovat Vám minimální pokutu.

Rozhodně se na nás obraťte i v případě, že již došlo k nejhoršímu a na základě kontroly bylo konstatováno, že provozujete zdroj bez povolení a správní řízení ve věci uložení pokuty již bylo zahájeno. Kvalifikované zastoupení v takovýchto případech vede jednoznačně k minimalizaci nezbytných ztrát.