Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

V návaznosti evropskou legislativu upravuje nový český chemický zákon (č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů) práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech, nebo chemických směsíDále chemický zákon upravuje správnou laboratorní praxi a působnost správních orgánů při zajišťování ochrany před škodlivými účinky látek a směsí.

Právní úprava povinností při „uživatelském“ nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (přípravky) včetně vymezení odborné způsobilosti osob, odpovídajících za nakládání s těmito látkami i nadále vychází z příslušných ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§§ 44a, 44b).

Nabízíme následující služby v této oblasti:

  • Zpracování informací o nových právních požadavcích, zpracování interních (podnikových) metodických pokynů, návodů, směrnic, provozních řádů skladů...
  • Zpracování bezpečnostních listů nebezpečných chemických látek a směsí,  kontrola správnosti a aktuálnosti obsahu, uvedení do souladu s právními požadavky, překlad, aktualizace bezpečnostních listů nebezpečných chemických látek a směsí
  • Zadání zákonných údajů z bezpečnostních listů směsi uváděné na trh do systému CHLaP (CHES)
  • Zpracování písemných pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami/směsmi (dokumentace dle ust. § 44a odst. 10 zák. č. 258/2000 Sb.) včetně projednání s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví
  • Zpracování návrhu označování a balení chemických látek a směsí
  • Provedení zákonného (§ 44a odst. 8 zák. č. 258/2000 Sb.) či dobrovolného školení zaměstnanců klienta dle individuálního zadání (v rozsahu jimi používaných chemických látek a směsí)
  • Smluvní výkon činnosti osoby odborně způsobilé pro nakládání s vysoce toxickými chemickými látkami a směsmi
  • Komunikace s jakýmkoli orgánem veřejné správy v oblasti ochrany veřejného zdraví či ochrany životního prostředí, včetně zastupování klienta ve správním řízení a při jednání s kontrolními orgány
  • Výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti nakládání s chemickými látkami/směsmi v podniku klienta

 

Aktuálně platná česká právní úprava vychází z přímo aplikovatelných a bezprostředně závazných  právních předpisů Evropského Společenství, především z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EH (konsolidovaná verze Nařízení REACH ze dne 5.5.2011) a z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (konsolidovaná verze Nařízení CLP ze dne 19.4.2011).