Mandátní smlouva

Obchodní společnosti mohou i nadále uzavírat mandátní smlouvu, neboť v ust. § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) se praví: 

 (2) Strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena. 
S přihlédnutím k větě druhé ust. § 1725 je dále zřejmé, že ani co do obsahu smlouvy nejsou smluvní strany nikterak omezovány (pokud se jedná o ustanovení neodporující zákonu): 
§ 1725 
Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah. V mezích právního řádu je stranám ponecháno na vůli svobodně si smlouvu ujednat a určit její obsah. "