IPPC a IRZ

Provedeme Vaši společnost procesem získání integrovaného povolení, následně zajistíme veškerou agendu spojenou s plněním podmínek integrovaného povolení (IPPC - zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění) 

 • Zpracování a podání žádosti o vydání integrovaného povolení 
 • Projednání žádosti o vydání integrovaného povolení se všemi dotčenými orgány, zajištění provedení veškerých potřebných úkonů v rámci řízení ve věci vydání integrovaného povolení až do doby získání pravomocného integrovaného povolení, tj.: 
  1. Účast na přezkoumání odborně způsobilou osobou (agenturou IPPC) 
  2. Vypořádání připomínek odborně způsobilé osoby a projednání její souhrnné zprávy k žádosti o vydání integrovaného povolení před jejím odeslání na krajského úřadu 
  3. Vypořádání připomínek příslušných správních úřadů a ostatních účastníků řízení 
  4. Vypořádání připomínek veřejnosti 
  5. Účast na veřejném projednání žádosti o vydání integrovaného povolení 
 • Kvalifikované zastoupení ve věci uplatnění opravného prostředku proti rozhodnutí krajského úřadu, kterým se vydává integrované povolení 
 • Provedení a zajištění schválení změny a aktualizace integrovaného povolení 
 • Zpracování roční "zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení", zastoupení před Krajským úřadem ve věci projednání zprávy
 • Zastoupení při jakékoli kontrole dodržování integrovaného povolení (kontroluje KrÚ, ČIŽP)

 

Nabízíme zastoupení ve věci ohlašování do integrovaného registru znečišťování (IRZ) a do evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) (zákon č. 25/2008 Sb.)

 • Provedení ohlášení úniků znečišťujících látek (pouze styren a formaldehyd) a přenosů znečišťujících látek v odpadech (látky uvedené v nař. vlády ČR č. 145/2008 Sb.) do IRZ (prostřednictvím ISPOP - integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností)

Poznámka - po poslední novele výše cit. nařízení vlády (tedy ve znění nař. vlády ČR č. 450/2011 Sb.) dochází k výrazné změně seznamu látek sledovaných v odpadech přenášených mimo provozovnu (příl. č. 2 k nař. vlády) - z původních 72 látek bylo zachováno pouze 26 látek podléhajících hlášení, přičemž ohlašovací prahy zůstaly na původních hodnotách)

 • Provedení ohlášení "přenosů nebezpečných odpadů překračujících 2 tuny za rok nebo nikoliv nebezpečných odpadů překračujících 2 000 tun za rok mimo lokalitu" (do tzv. evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek  /registr E-PRTR/ dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek)

Poznámka - týká se provozovatelů vykonávajících jednu nebo více činností uvedených v příloze I k cit. evropskému nařízení č. 166/2006; hlásí se za každou provozovnu splňující tuto podmínku.